Automatizácia manažmentu podnikovej architektúry pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala riešenie pre automatizáciu spracovania konfiguračných položiek z CMDB do modelovacieho nástroja BiZZdesign Enterprise Studio. Spoločnosť Fabrici Management Consulting dodala riešenie pre automatický prenos údajov z CMDB do nástroja BiZZdesign Enterprise Studio vrátane automatického premodelovania jednotlivých návrhových vzorov v súlade so štandardom Archimate 3.0 za účelom konsolidácie dát pre riadenie IT infraštruktúry.